Max Thurian

Eucharistická liturgie z Limy 1983


Vstupní liturgie

1. Vstupní žalm (nebo jiná píseň) s doxologií

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky až na věky věků. Amen.

2. Pozdrav

P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha Svatého s vámi se všemi.

S: I s tebou.

3. Vyznání hříchů

S: Milovaný Bože, vyznáváme, že jsme zajatci hříchu a sami se nemůžeme vysvobodit.
Zhřešili jsme proti tobě v myšlenkách, slovech a skutcích tím, čeho jsme se dopustili i tím, co jsme zanedbali.
Nemilovali jsme tě z celého srdce, nemilovali jsme svého bližního jako sebe samého.
Smiluj se nad námi, pro svého Syna Ježíše Krista, odpusť nám, obnov nás a veď nás, aby tvá vůle byla naší radostí a abychom chodili po tvých cestách k slávě Tvého svatého jména.

S: Amen.

4. Absoluce

P: Všemohoucí Bůh vydal svého Syna Ježíše Krista na smrt a pro Krista nám odpouští naše hříchy. Jako povolaný (posvěcený) a ustanovený služebník církve Ježíše Krista vám proto zvěstuji plné odpuštění všech vašich hříchů ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

S: Amen.

5. Kyrie

Vzývejme Pána: Kyrie eleison

Vzývejme Pána, abychom dovedli ve svazku pokoje chovat jednotu Ducha a společně vyznávat:
Jedno je tělo a jeden Duch, jeden Pán, jedna víra a jeden křest (Ef 4, 3-5).

S: Kyrie eleison.

Vzývejme Pána, abychom brzy dosáhli viditelné jednoty společenství v těle Kristově a u jednoho stolu lámali chléb a žehnali kalich (sr. 1K 10, 16-17)

S: Kyrie eleison.

Vzývejme Pána, abychom skrze Krista smířeni s Bohem, byli sto vzájemně uznávat své služby a ve službě smíření byli sjednoceni (sr. 2K 5, 3-5).

S: Kyrie eleison.

6. Gloria

Sláva na výsostech Bohu
- a na zemi pokoj, lidem Boží zalíbení.
Chválíme tě, velebíme tě, klaníme se ti,
- oslavujeme tě a děkujeme ti,
neboť veliká je tvá sláva.
- Pane (a Bože), nebeský Králi,
Bože Otče, v jehož moci je všechno,
- Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste,(i Duchu svatý).
Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otcův,
ty, který snímáš hřích světa,
- smiluj se nad námi,
ty, který snímáš hříchy světa.
- Přijmi naši modlitbu,
ty, který sedíš po Otcově pravici,
a smiluj se nad námi.
Neboť ty jediný jsi Svatý,
- ty jediný jsi Nejvyšší, ty jediný jsi Pán,
Ježíši Kriste, (se svatým Duchem)
- ke slávě Boha Otce.
Amen.

Bohoslužba slova

7. Kolekta

P: Modleme se:
Milostivý a milosrdný Pane a Bože, ty jsi svého milovaného Syna při jeho křtu v Jordáně pomazal Duchem svatým a ustanovil ho Prorokem, Knězem a Králem.
Znovu vylej svého Ducha na nás, ať zůstaneme věrni tomu, k čemus nás povolal ve křtu, ať z celého srdce toužíme po společenství Kristova těla a Kristovy krve, ať sloužíme chudým tvého lidu a všem, kdo potřebují naši lásku.
Skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána, neboť on s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha svatého, Bůh na věky věků.

S: Amen.

8. První čtení Písma (SZ nebo Sk)

9. Zpěv žalmu nebo rozjímavá píseň

10. Epištola

11. Aleluja

12. Evangelium

13. Homilie (kázání)

14. Ticho k rozjímání

15. Vyznání víry (NC)

16. Přímluvy

S vírou se modleme k Bohu, našemu Otci, a k Ježíši Kristu, jeho Synu, i k Duchu Svatému.

S: Kyrie eleison.

Prosme za jedinou Boží církev na celém světě, aby měla Božího Ducha a rozličnost jeho darů.

S: Kyrie eleison.

Prosme za ty, kdo vládnou národům, aby měli Boží moudrost a pracovali pro spravedlnost a pokoj.

S: Kyrie eleison.

Prosme za všechny, kdo trpí útiskem nebo násilím, aby pocítili osvobozující moc Kristovu.

S: Kyrie eleison.

Prosme za včechny církve, aby měli Kristovu lásku a znovu objevily svou viditelnou jednotu v jednom křtu, který je vtěluje do Kristova těla.

S: Kyrie eleison.

Prosme za všechny církve, aby měly Kristovu sílu a dosáhly jednoty společenství při eucharistii u jednoho stolu.

S: Kyrie eleison.

Prosme za všechny církve, aby měly Kristův pokoj a vzájemně uznaly své úřady ve službě jedinému Pánu, jemuž patří.

S: Kyrie eleison.

(volné přímluvy jednotlivců ze shromážděného společenství)

S důvěrou ve tvé milosrdenství, Pane, poroučíme do tvých rukou všechny, za něž se modlíme skrze Ježíše Krista, tvého Syna, našeho Pána. S: Amen.

Eucharistická slavnost

17. Příprava

(Píseň)

Buď pochválen, Hospodine, Bože náš, Stvořiteli světa, za to, že nám dáváš chléb. Ať se nám tento plod země a lidské práce stane chlebem života.

S: Buď pochválen, Bože, navěky.

Buď pochválen, Hospodine, Bože náš, Stvořiteli světa, za to, že nám dáváš víno, Ať se nám tento plod vinného kmene a lidské práce stane vínem věčného království.

S: Buď pochválen, Bože, navěky.

Jako obilí, kdysi rozptýlené po polích a jako hrozny kdysi rozptýlené po stráních jsou teď na tomto stole sjednoceny v chléb a víno, tak ať je, Pane, brzy shromážděna celá církev ze všech končin země ve tvém království.

S: Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!

Eucharistická modlitba

18. Dialog

P: Pán s vámi.
S: I s tebou.
P: Vzhůru srdce.
S: Máme je u Pána.
P: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
S: Je to důstojné a spravedlivé.

19. Preface

Vpravdě je spravedlivé a dobré tebe, Hospodine, svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože, chválit a tobě vždycky a všude děkovat. Svým živým Slovem jsi všechno stvořil a shledal, že je to dobré. Stvořil jsi lidi k svému obrazu, aby měli podíl na tvém životě a byli zrcadlem tvé slávy. A když se naplnil čas, dal jsi nám Krista, jako cestu, pravdu a život. On přijal křest a jako tvůj služebník byl poslán, aby chudým zvěstoval evangelium. Při své poslední večeři nám odkázal eucharistii, slavnost, v níž pamatujeme na jeho smrt a vzkříšení a přijímáme jeho přítomnost jako pokrm. Všem vykoupeným dal královské kněžství a v lásce ke svým bratřím a sestrám vyvoluje některé z lidí, kteří mají podíl na jeho úřadě, aby církev živili tvým slovem, a dávali jí žít pomocí tvých svátostí. A proto, Hospodine, zvěstujeme chválu tvé slávy, se všemi anděly a svatými zpíváme:

20. Sanctus

S: Svatý, svatý, svatý jsi, Hospodine zástupů, Bože všech sil a mocností, nebesa i země jsou plny tvé slávy.
Hosana na výsostech.
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.
Hosana na výsostech.

21. První epikleze

Hospodine, Bože náš, Stvořiteli světa, jsi svatý a tvá sláva nezná hranic. Sešli na naši eucharistii svého životodárného Ducha, toho, jenž mluvil skrze Mojžíše a proroky, toho, jenž zastínil Pannu Marii milostí, toho, jenž sestoupil na Ježíše u Jordánu a na apoštoly v den Letnic. Ať vylití tohoto ohnivého Ducha tak promění naši hostinu díků, aby se tento chléb a toto víno pro nás staly Kristovým tělem a Kristovou krví.

S: Přijď, Duchu Stvořiteli! (Veni Creator Spiritus)

22. Ustanovení

Ať tento tvůj stvořitelský Duch naplní slova tvého milovaného Syna. Neboť on v noci, kdy byl vydán, vzal chléb, vzdal díky, chléb lámal, podával svým učedníkům a řekl:
Vezměte si a jezte z toho všichni: je to mé tělo, které se vydává za vás. A činte to na mou památku.
Stejně vzal po večeři i kalich, vzdal díky, podával jej svým učedníkům a řekl:
Vezměte si a pijte z toho všichni: tento kalich je nová smlouva v mé krvi, ta se vylévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. A kdykoli z toho budete pít, činte to na mou památku. (sr. 1 K 11, 23-35)

Veliké je tajemství víry.

S: Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.

23. Anamneze

Proto dnes, Hospodine, slavíme památku našeho vykoupení:
zrození a život tvého Syna mezi námi, jeho křest od Jana, jeho poslední večeři s apoštoly, jeho smrt a sestoupení do říše mrtvých. Zvěstujeme Kristovo slavné vzkříšení a jeho vystoupení na nebesa, neboť jako náš Velekněz se tam přimlouvá za všechny lidi a my očekáváme jeho druhý příchod ve slávě. Sjednoceni v Kristově kněžství ti předkládáme tuto památku: Pamatuj na oběť svého Syna a sešli na všechny lidi požehnání jeho vykoupení.

S: Maranatha, Pán přichází.

24. Druhá epikleze

Shlédni, Pane, na nás a na tyto dary, na toto díkuvzdání, na tuto eucharistii, kterous ty sám daroval církvi, a milostivě ji přijmi, jako přijímáš oběť svého Syna, kterou jsme znovu přijati do tvé smlouvy. A když přijímáme Kristovo tělo a Kristovu krev, naplň nás svatým Duchem, abychom v Kristu byli jedno tělo a jedna duše, jedna živé oběť k chvále tvé slávy.

S: Přijď, Duchu Stvořiteli! (Veni Creator Spiritus)

25. Mementa (připomínka živých i zemřelých církve)

Pamatuj, Hospodine, na svou jedinou, svatou, obecnou a apoštolskou církev, vykoupenou krví Kristovou. Zjev její jednotu, bdi nad její vírou a uchovávej ji v pokoji. Pamatuj, Hospodine, na všechny služebníky své církve, biskupy, kněze, jáhny a všechny kterým jsi propůjčil zváštní dar(y) služby. (Pamatuj zvláště na .....)

Pamatuj také na všechny naše sestry a bratry, kteří zemřeli v Kristově pokoji, pamatuj na všechny zemřelé, jejichž víru znáš jenom ty sám: přiveď je k hostině radosti, kterous u sebe připravil pro všechny lidi, s blahoslavenou Pannou Marií, s praotci a proroky, s apoštoly a mučedníky a se všemi svatými, kteří žili v tvém přátelství.

S nimi všemi ti zpíváme chválu a očekáváme slavný příchod tvého království, abychom tě mohli se vším stořením, navždy vysvobozeni z hříchu a smrti, věčně oslavovat skrze Krista, našeho Pána.

S: Maranatha, Pán přichází!

26. Závěr

Skrze Krista a s Kristem a v Kristu je tvoje všechna čest a sláva, Bože, Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého, nyní a na věky.

S: Amen.

27. Modlitba Páně

Jeden křest nás týmž svatým Duchem spojuje v jedno Kristovo tělo. Jako Boží synové a dcery se proto modleme:
Otče náš...
Neboť tvé je království...

28. Pozdravení pokoje

Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům:
Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám.
Nehleď tedy na naše hříchy, nýbrž na víru své církve, a aby se děla tvá vůle, dopřávej nám tento pokoj stále a veď nás cestou k dokonalé jednotě v tvém království po všechny věky.

S: Amen.

Pokoj Páně ať je vždycky s vámi.

S: I s tebou.

Pozdravte se navzájem na znamení smíření a pokoje.

29. Lámání chleba

Chléb, který lámeme, je účastí na těle Kristově, kalich požehnání, za nějž děkujeme, je účastí na Kristově krvi. (sr. 1 K 10,16)

30. Agnus Dei

S: Beránku Boží, ty, který snímáš hřích světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, ty, který snímáš hřích světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, ty, který snímáš hřích světa, dej nám svůj pokoj.

31. Přijímání
(během přijímání může být zpívána píseň)

32. Děkovná modlitba

P: V pokoji se modleme k Hospodinu:
Hospodine, Bože náš, děkujeme ti, že nás křtem spojuješ v tělo Kristovo a že nás v eucharistii naplňuješ radostí. Veď nás cestou plné viditelné jednoty své církve a pomáhej nám, abychom byli vděčni za každé znamení smíření, které nám dáváš.

A protože jsme právě okusili z hostiny, kterous nám připravil v budoucím věku, dej ať jednou dostaneme podíl na dědictví svatých a můžeme žít v tvém nebeském městě. Skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána, neboť on s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha svatého, Bůh na věky věků.

S: Amen.

33. Závěrečná píseň

34. Propuštění

35. Požehnání

P: Žehnej vám všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch svatý, nyní i navěky.

S: Amen.