Zvolená sekcia:
v adrese
v názve a komentári
vo všetkých lokálnych dokumentoch
Text:
  rozlišuj veľké/malé
Ak sa neurčí inak, vyhľadáva sa vo všetkých sekciách. Pre zobrazenie celej sekcie zvoľte sekciu a text ponechajte prázdny.
  Literatúra - Žurnalistika[Virtuálna] Kresťanská KAPLNKA
 
Farnosti
http://www.farnosti.sk/
Katolícky elektronický časopis prinášajúci informácie zo života farností.
  Kultúra - Hudba[Virtuálna] Kresťanská KAPLNKA
 
Svetielko
http://www.svetielko.sk/
Občianske združenie, ktoré svoju činnosť v súčasnosti zameriava na organizovanie koncertov kresťanských skupín; hudobné kurzy (výuka nadanej mládeže); vydávanie špeciálnej hudobnej literatúry.
  Cirkev - Cirkvi, zbory[Virtuálna] Kresťanská KAPLNKA
 
Košice - rozpis sv. liturgií
http://www.ke.telecom.sk/oskar/rozpis.htm
Byzantský či grécky obrad i latinský čiže rímsky.
Saleziáni don Bosca
http://www.bosco.sk/
Informácie o vlastných strediskách, časopisoch a vydavateľstve.
Effatha
http://wwwef.utc.sk/effatha/effatha.htm
Klub katolíckych študentov na Žilinskej univerzite, vyvíjajúci iniciatívu zameranú na pozdvihnutie duchovnej a mravnej úrovne mladých ľudí založenú na rozvíjaní kresťanského vedomia a kresťanských princípov.
Slovo života
http://www.slovozivota.sk/
Slovenská oficiálna domáca stránka známej letničnej cirkvi - informácie, svedectvá, akcie, produkty...
Prehľad katolíckych sv. omší v Košiciach
http://kosice.home.ml.org/

Farnosť sv. apoštolov Petra a Pavla v Košiciach
http://www.ke.telecom.sk/oskar/gkc2.htm
Grécko-katolícka farnosť.
Kláštor Kopernica
http://www.psg.sk/prezenta/kopernica/klastor.htm
Kláštor klarisiek kapucíniek.
Bratislavské bohoslužby
http://www.gratex.sk/NEWS/KAM/kostoly.htm
Časy bohoslužieb v mesačníku Kam v Bratislave.
Katolícka Cirkev na Slovensku
http://www.rcc.sk/
Oficiálna domáca stránka KC na Slovensku.
Košický zbor Apoštolskej cirkvi
http://www.reuter.sk/acke/
Domáca stránka zboru - svedectvá, kázne a iné informácie.
Rímsko-katolícky farský úrad sv. Cyrila a Metoda Lehota pod Vtáčnikom
http://www.pvt.sk/rkfu/
Domáca stránka RKFÚ, internetová verzia lokálneho časopisu Slnko.
Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Martine
http://www.enelux.sk/ecavmt/
Informácie o zbore, rozpis bohoslužieb, aktivity.
Farnosti
http://www.farnosti.sk/
Katolícky elektronický časopis prinášajúci informácie zo života farností.
Modrý kostolík
http://www.isnet.sk/meopta/mumi/modrkost.htm
Rímsko-katolícky farský úrad sv. Alžbety, Modrý kostolík, Bratislava.
Cirkev adventistov siedmeho dňa
http://www.casd.sk/
"Počas jeden a pol storočia svojej existencie Cirkev adventistov siedmeho dňa vyrástla z hŕstky zanietencov, ktorí v úsili poznať pravdu pozorne študovali Bibliu, na celosvetovú komunitu viac ako osem miliónov členov a miliónov ďalších, ktorí považujú Cirkev adventistov za svoj duchovný domov."
Evanjelická cirkev
http://www.ecav.sk/
"Evanjelická cirkev augsburského vyznania (ECAV) je počtom členov druhá najväčšia cirkev na Slovensku. Za prameň viery v trojjediného Boha a pravidlo života považuje evanjelium, ktoré sa nachádza v Biblii. Augsburské vyznanie chápe ako správny výklad centrálnych otázok viery. Ježiša Krista pokladá za hlavu cirkvi a svoje vzťahy organizuje podľa zásady rovnosti Božích dietok.
ECAV na Slovensku slúži ľuďom zvesťou Božieho slova, prisluhovaním sviatostí, výučbou a výchovou detí a mládeže, prácou medzi väzňami, vojakmi a sociálno-charitatívnou činnosťou medzi sociálne, telesne a duševne postihnutými občanmi prostredníctvom Evanjelickej diakonie."
Rímsko-katolícka cirkev na Myjave
http://www.rkmyjava.sk/
"Chceme i cestou tohoto média informovať o aktuálnom dianí v našej farnosti, ako je napr. čas svätých omší, či rôzne akcie a podujatia, ktoré sa pripravujú. Postupne chceme stránku rozširovať o informácie, ktoré zaujmú i 'vzdialených' čitateľov, o histórii i živote našej farnosti."
Farnosť Dobrého pastiera Žilina - Solinky
http://www.home.sk/www/platanova19/farska.htm
"Je jedna z najmladších farností na Slovensku. Bola zriadená diecéznym biskupom, kardinálom Jánom Ch. Korcom v lete roku 1997 na žilinskom sídlisku Solinky."
Apoštolský exarchát v Košiciach
http://www.kaschav.sk/gr-kat/
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku
RKFÚ Bratislava-Lamač
http://www.home.sk/www/lamach/
Farské pastoračné centrum Bratislava - Lamač. História a aktivity tejto známej komunity.
Stránka o farnosti sv. Cyrila a Metoda - Sečovce
http://www.home.sk/web/secovce/secovce.htm

Apoštolská cirkev na Slovensku
http://www.acs-net.sk/
"Apoštolská cirkev na Slovensku je evanjelikálna cirkev letnično-charizmatického smeru. Je súčasťou celosvetového cirkevného spoločenstva Assemblies of God, ktoré spolu s ostatnými letničnými a charizmatickými cirkevnými spoločenstvami má asi 300 miliónov členov - znovuzrodených kresťanov."
Farnosť Bratislava-Rača
http://www.home.sk/www/alster/
História, bohoslužby a iné aktivity farnosti.
Farský úrad Horné Otrokovce
http://mujweb.atlas.cz/www/mumi/homain.htm
Horné Otrokovce ležia v kopcovitej krajine Považského Inovca neďaleko Hlohovca.
Gréckokatolícka farnosť sv. apoštolov Petra a Pavla - Jakubany
http://www.sl.sinet.sk/~grcjak/
Dejiny farnosti a chrámu, aktuálny život vo farnosti, duchovné slovo.
  Cirkev - Organizácie, školy[Virtuálna] Kresťanská KAPLNKA
 
Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt a nových náboženských hnutí
- Lokálne -
Jej cieľom je odborná analýza a osvetová a edičná činnosť zameraná na objektívne a pravdivé informovanie verejnosti o učení a často deštruktívnom pôsobení rozličných náboženských skupín.
Univerzitné pastoračné centrum
http://www.uniba.sk/~upc/
Miesto, ktoré chce študentom asistovať v ich snahe o žitie života v plnosti.
Istropolitan
http://www.istropolitan.sk/
Slovenský katolícky akademický spolok.
Ústav pre vzťahy štátu a cirkví
http://petra.fns.uniba.sk/State-Church/
Jediné špecializované výskumné pracovisko pre politologickú a sociologicko-historickú analýzu korelácií cirkví a štátu v Slovenskej republike. Základnou úlohou ústavu je dlhodobý výskum vývoja vzťahu štátu a cirkví na Slovensku a v jednotlivých krajinách. Táto komparatívna analýza zahŕňa aj vývoj a úlohu cirkví v spoločnosti, najmä jej vnútorné a vonkajšie aspekty. Ústav systematicky monitoruje a analyzuje vzťahy štátu a cirkví na Slovensku a skúma koncepciu štátnej politiky voči cirkvám. Ústav buduje databázy informácií a odbornú knižnicu.
Združenie saleziánskej mládeže DOM
http://www.changenet.sk/dom/
Celoslovenská mládežnícka mimovládna organizácia, ktorá združuje mladých vo veku od 10 do 25 rokov. Je členom Rady Mládeže Slovenska. Pracuje na kresťanských princípoch a úzko spolupracuje so Saleziánmi don Bosca.
Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta
http://www.unipo.sk/PU/GBF/gbf.htm
Informácie o fakulte, študijný plán, katedry.
Mládežnícke Ružencové Bratstvo
http://www.svruzenec.sk/mrb/main.htm
Definícia: Spoločenstvo, ktoré spája duchom mladých veriacich zo Slovenska, Moravy a Čiech. Títo sa modlia denne 1 desiatok ruženca a vytvárajú tak živú reťaz modlitby a lásky.
Evanjelizačné stredisko pre masmédiá
http://www.evs.sk/
Stredisko založené na Slovensku pri Evanjelickej cirkvi a.v. s cieľom konať evanjelizačnú a misijnú prácu prostredníctvom médií.
LUX communication
http://www.lux.sk/
Domáca stránka združenia pre využitie profesionálnych masmediálnych prostriedkov pre evanjelizáciu.
eRko
http://www.erko.sk/
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.
Hnutie Svetlo - Život
http://www.angelfire.com/ok/SvetloZivot/
Všeobecné informácie o hnutí a konkrétne akcie Leopoldovského spoločenstva.
Business three dimensions
http://www.b-3.sk/
Neformálna skupina ľudí, ktorí sa snažia vnímať podnikanie ako príležitosť pre poznávanie Pána Boha.
Evanjelizačná skupina BRÁNA
- Lokálne -
Domáca stránka evanjelizačnej skupiny.
Brněnská tisková misie
http://internet.sk/btm/
Misijná spoločnosť s pobočkou aj na Slovensku. Možnosť objednať si a rozširovať misijné traktáty!
Kňazský seminár Nitra
http://www.ksnr.sk/
Server rímsko-katolíckeho Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre.
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského
http://www.frcth.uniba.sk/
Server RKCMBF UK v Bratislave.
Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže
http://www.changenet.sk/hksm/
Nosnými prvkami hnutia sú: vytváranie malých spoločenstiev, ktoré sú včlenené do veľkého spoločenstva cirkvi; pravidelné čerpanie z Božieho slova prostredníctvom rozjímania a účasti na slávení Eucharistie; zapájanie sa do novej evanjelizácie vo vlastnom prostredí.
Vysokoškolské biblické hnutie
http://www.index.sk/vbh-ifes/
Domáca stránka misijného hnutia.
Spoločnosť pre ochranu osobnosti pred psychickou manipuláciou siekt a kultov
http://www.gratex.sk/teamsd/ondrej/sekty.htm

Ústredný zväz židovských náboženských obcí
http://www.angelfire.com/hi/ZNO/welcome.html

Občianke združenie RIEKY
- Lokálne -
Mapuje problematiku súvisiacu so sexualitou človeka, jeho sexuálnou orientáciou a identitou. Združuje odborníkov i laikov, vyvíja vzdelávaciu a osvetovú činnosť na základe princípov kresťanskej etiky.
Diecézna charita Banská Bystrica
http://www.isternet.sk/dcharbb/
Charitatívno-sociálna organizácia, ktorá vykonáva a chce i v budúcnosti vykonávať sociálnu Starostlivosť najmä pre sociálne slabých, starých a chorých ľudí, postihnuté deti, osamelé matky, chronicky chorých, mentálne postihnutých, chorých ľudí, bezdomovcov, migrantov.
Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme
http://savba.savba.sk/logos/ngo/rkc/ucm/

Časopis Slovenská katolícka charita
http://www.cdtip.sk/charita/
"Dnes viac ako inokedy pracovať znamená pracovať s druhými a pracovať pre druhých čiže robiť niečo pre niekoho."
Nová Východná Európa pre Krista
http://www.bb.sanet.sk/neefc/index_sk.htm
Misijným poslaním hnutia je mobilizovať cirkev, aby v jednotlivých štátoch zakladala spoločenstvá veriacich v rámci kultúrneho a geografického dosahu každej osoby; zabezpečila vhodnú príležitosť pre každú osobu, aby mohla jasne odpovedať na evanjelium; prenikala do všetkých končín sveta vysielaním misionárov.
Michael
http://www.index.sk/michael/
Katolícke centrum informácií o sektách a kultoch, vydávajúce časopis Archanjel - časopis, ktorý si dal za cieľ oboznamovať ľudí o duchovnom nebezpečenstve, ktoré nám v dnešnej demokratickej a na západ dokorán otvorenými dverami slobodnej dobe hrozí.
Združenie JAS Zvolen
http://members.xoom.com/jas_obnova/
Domáca stránka katolíckeho hnutia Obnova v Duchu Svätom a Združenia JAS.
Kresťanské centrum pre nepočujúcich
http://www.psgnetbb.sk/kcn/
Organizácia sa snaží pomáhať nepočujúcim objaviť cestu k Bohu, v ňom nájsť zmysel života a zaujať pevné miesto v spoločnosti a v Cirkvi. Celá činnosť sa prejavuje v oblasti duchovnej, spoločenskej, vzdelávacej, kultúrnej a telesnej (pohyb pre zdravie). Pozri tiež Miestny Klub KCN - Bratislava.
Ježiš pre každého
http://www.pvt.sk/jpklevice/
"Združenie JPK je výsledkom ekumenickej snahy o kresťanskú osvetu, a to slovom i činom. Usilujeme sa utvárať príležitosti na získanie informácií z oblasti kresťanstva pre všetkých záujemcov. Nami ponúkaná literatúra obsahuje dôveryhodné informácie o osobe Ježiša Krista, jeho učení a živote. Každý môže využiť naše služby bezplatne a bez akýchkoľvek záväzkov z jeho strany."
Svetielko
http://www.svetielko.sk/
Občianske združenie, ktoré svoju činnosť v súčasnosti zameriava na organizovanie koncertov kresťanských skupín; hudobné kurzy (výuka nadanej mládeže); vydávanie špeciálnej hudobnej literatúry.
Exallievi Gymnázia Jána Bosca Šaštín
http://www.exallievi.sk/
Informácie o bývalých študentov Gymnázia Jána Bosca v Šaštíne, členoch medzinárodné hnutia saleziánskych odchovancov.
Detské pastoračné centrum
http://www.erko.sk/dpc/
Služba pastorácie detí na Slovensku; prepájanie pastorácie detí vo farnostiach s činnosťou eRka - Hnutia kresťanských spoločenstiev detí.
MINFA
http://www.frcth.uniba.sk/seminary/minfa/minfa.htm
Minfa je názov pastoračného projektu letných duchovných táborov pre chlapcov vo veku 15-19 rokov organizovaných každoročne v júli pod záštitou Arcibiskupského úradu v Trnave. Hoci projekt má diecéznu aplikáciu, nie je vylúčená účasť záujemcov z iných diecéz. Organizátorom je Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Súčasťou projektu Minfa je i aktivita DOD - dva dni otvorených dverí v Kňazskom seminári pre účastníkov Minfy (koná sa prevažne v novembri).
Mládežnícka stránka ACS Bratislava
http://193.58.195.145/paso/
"O mladých nadšených kresťanoch, ktorí veria, že Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes i naveky..."
Klub živej vody
http://fred.utc.sk/~fillo/KlubZV/
Naddenominačné spoločenstvo živých veriacich kresťanov na Žilinskej univerzite v Žiline.
Teologická fakulta Trnavskej Univerzity
http://www.tftu.bts.sk/

Katarínka
http://www.katarinka.sk/
"Netradičný projekt záchrany ruín klástora Katarínka v Malých Karpatoch. Organizuje ho Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže (HKSM) formou originálnych letných mládežníckych táborov orientovaných do stredoveku."
Spoločenstvo Samaritán
http://www.sknet.sk/samaritan/
"Dobrovoľné, nepolitické združenie kresťanov s celoslovenskou pôsobnosťou. (...) Orientuje sa na integráciu zdravej i telesne postihnutej mládeže a na jej život v duchu evanjelia. Všetci členovia organizácie sú dobrovoľníci, ktorí s láskou a obetou venujú svoj voľný čas tým, ktorí to potrebujú."
Archa
http://www.home.sk/www/archa/
"Archa je názov komunity, ale označuje aj každý dom, v ktorom spoločne žijú zdraví s mentálne postihnutými. Je pre nich záchrannou loďou podľa vzoru Noemovej archy. Dáva týmto ľuďom šancu žiť ich život v prostredí, ktoré ponúka pomoc a rovnako aj samostatnosť a možnosť slobody. Hlavnou myšlienkou je poskytovať chorým nielen službu, ale v otvorenom bratskom spolunažívaní spojiť s nimi svoj život. Žiť spoločenstvo tak, ako žili prví kresťania."
Univerzitné Pastoračné Centrum v Žiline
http://upc.utc.sk/

Dechtice - Zjavenia Panny Márie
http://www.avemaria.sk/
Stránka o zjaveniach Panny Márie, ktoré sú skúmané cirkevnou komisiou ustanovenou 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave.
HKR
http://www.kaplnka.sk/hkr/
Hnutie kresťanských rodín na Slovensku
  Cirkev - Diskusia[Virtuálna] Kresťanská KAPLNKA
 
#JEZIS
http://www.angelic.org/jezis/
Domáca stránka IRC kanálu. On-line diskusia s hľadajúcimi.
karmel@savba.sk
- Lokálne -
Diskusný klub o otázkach súčasnosti z pohľadu kresťanstva. Prihlasovací postup, archív, dokumentácia zo stretnutí...
christianmusic@savba.sk
http://vsdec.shmu.sk/~sramo/KKK/linky-ki.html#christianmusic
Diskusný klub o kresťanskej hudbe a jej rôznych aspektoch, prihlasovací postup.
Dialog-3
- Lokálne -
Moderovaná diskusná skupina.