Nové Dimenzie
Kresťanský časopis pre mládež (18 - 25 rokov)
 
Vydavateľ:
združenie D.O.M.
 
Šéfredaktor:
ThLic.Peter Bicák, SDB
 
Redakčná rada:
Roman Tarina, Jozef Šoltés, Branislav Krajčovič, Peter Pašuth, Viera Krajčovičová, Martina Fabianová
 
Redakcia:
Roman Tarina, Jozef Šoltés, Branislav Krajčovič, Peter Pašuth, Viera Krajčovičová, Martina Fabianová,
 
Grafická úprava:
Jozef Šoltés
 
Adresa redakcie:
Nové dimenzie, Okružná 13, 82104 Bratislava,
 
Kontaktá osoba:
Peter Bicák, tel/fax.43425623
 
E-mail:
trnavka@bosco.sk
 
WWW:
http://www.kaplnka.sk/dimenzie
 
WWW editor:
Branislav Krajčovič
 
Tlač:
Tlačiareň Slza s.r.o. Poprad
 
Registrované na MK SR pod číslom 1953/98
S povolením Arcibiskupského úradu v Trnave, dňa 14. januára 1999, č. 55/99.

Stránka je upravovaná pre Microsoft Internet Explorer verzie 4.01 a viac.