Katolická dogmatika

Úvodní poznámka

Milí bratři a sestry na Karmelu,

Nedávno jsem se podíval do souborů, které jsem víc jak před půl rokem psal jako malý úvod do katolické dogmatiky. Jak už to bývá, spousta věcí se mi tam už nelíbí. Ne že by mi začaly být nesympatické některé z článků katolické víry, spíš celkové pojetí se mi zdá ne zrovna nejlepší. Minulé dvě verze byly v podstatě z Ottovy dogmatiky vypsané věty s různými komentáři. Je to klasické členění starších dogmatik, které však má své slabiny. Hlavní z nich je ta, že označení větiček nálepkami "sententia certa" a "sententia fidei" apod. nemá větší význam. Je to pouze hodnocení významu těchto větiček některým theologem (nevím přesně jestli je autorem této klasifikace sám Ott, nebo jestli to opsal od jiného, jisté je však to, že tyto hodnotící nadpisky mají spíš pomocnou orientační hodnotu než jasnou a autoritativní platnost). Proto jsem se rozhodl opět dogmatiku předělat, co nejvíce zjednodušit porozumění (zvětšit rozsah komentářů a vypustit většinu zmiňovaných hodnotících označení), aby byla pokud možno přehledným zdrojem informací o katolické věrouce, srozumitelným i pro nekatolíky a použitelným v ekumenickém dialogu. Dále jsem celé dogmatice předřadil několik pojednání fundamentální theologie (jak název říká, jde o samotné základy - fundament - theologie). Dogmatika je předpokládá, a proto by neměly chybět. Pro obsáhlost tématu je fundamentální theologie pojednána velmi stručně, bez množství podrobností, důkazů a apologií. Jde o prezentaci katolické víry, ne o polemický spis. Kdo chce proto znát podrobné důvody, podklady a důkazy té které věci, musí si je vyhledat v odborné literatuře nebo koncilních dokumentech. (Fundamentální theologie by se však měla zabývat především rozumovým základem a ospravedlněním víry, což texty patřící tématem do fundamentální theologii v tomto textu nesplňují. Z uvedených důvodů jsem dal přednost prosté prezentaci katolické víry s velmi omezenými odkazy, mj. i s citací dogmat, které se daných témat týkají.) Celému souboru by tedy příslušel spíše název Systematická theologie, jak je dnes obvyklé.

Minulou verzi jsem začal upozorněním na to, že...

"Podle can. 823 a can. 827, par. 3 je pro vše, co se týká víry a mravů a je použito v rámci hromadných sdělovacích prostředků, stejně jako pro spisy obsahující to, co se týká víry a mravů třeba posouzení místního ordináře. Upozorňuji, že tento text podobné schválení nemá."

Zdá se mi, že v našich malých poměrech - internetové konferenci Karmel - není nějaké schvalování biskupem apod. nutné. Berte tento text jako prostý příspěvek do diskuse a ne jako autorizovanou učebnici (ty píšou lidé povolanější a vzdělanější než já), jako jakési systematické vyznání víry a osobní snahu představit obsah katolické víry.

Na závěr ještě poznamenávám, že tento úvod do systematické theologie je velmi stručný a sestavený pro účely konference. Existuje mnoho vhodnějších a lepších zdrojů pro zveřejňování. Sám se nedomnívám, že by tento text stál za veřejné vystavení v HTML formátu a podobně..., ale koneckonců, dělejte jak myslíte. Děkuji za pochopení.

Tomáš Machula

Několik upozornění:

Význam termínů a symbolů použitých ve většině traktátů:

 • -
 • vlastní článek víry
  de fide - dogma
  neoznačená - věřená, ale explicite neprohlášená za dogma

  Pod větou bývají většinou čtyři odkazy:

  Tyto odkazy si nedělají nárok na úplnost! Pokud je pod větou napsáno např. sv. Augustin, Tertullianus, znamená to, že NAPŘÍKLAD tito dva autoři dotyčnou větu potvrzují. Ne, tedy POUZE oni! Podobně u Písma a učení církve.

  Obsah:

  Úvodní poznámky

  Fundamentalní theologie

  Dogmatika

  Snažil jsem se, aby byl text pokud možno objektivní a bez bludů. Pokud narazíte na něco, co vás pohorší nebo uvede ve zmatek, prosím vás, dříve než vystoupíte z církve nebo pověsíte ekumenismus na hřebík, ověřte si, jestli nejde o mou chybu nebo nedorozumění způsobené mým nedokonalým vyjádřením a vaším nedokonalým porozuměním.

  Tomáš Machula (autor), 1996
  Branislav PJK Vartík a Miroslav Dobrucký (HTML), 1998

  Použitá literatura:

  Písmo svaté SZ a NZ
  Dogmatika - skripta (A. Němeček)
  Dogmatika - skripta (Ott)
  Slovník katolické dogmatiky (W. Beinert)
  Svátosti Krista a církve (P. Giglioni)
  Slovník biblické theologie
  Úvod do křesťanství (J. Ratzinger)
  Hledět na probodeného (kard. Ratzinger)
  Mariologie (F. Cinek a A. Němeček)
  Učení o Marii (H. Petri, W. Beinert)
  Mariánská dogmata (M. Minařík)
  Summa theologická (sv. Tomáš Akvinský)
  Summa proti pohanům (sv. Tomáš Akvinský)
  Theologie agapé (J. Zvěřina)
  Theologický slovník (K. Rahner, H. Vorgrimler)
  Základy teologie (C. Tresmontant)
  Kristus, vrchol zjevení (A. Lang)
  Církev, sloup a opora pravdy (A. Lang)
  Filosofie (M. Skácel)
  Encykliky papeže Jana Pavla II.
  Katechismus katolické církve
  Kodex kanonického práva
  Dokumenty Tridentského koncilu
  Dokumenty II. Vatikánského koncilu
  Denzinger Enchiridion Symbolorum, 9. vydání z r. 1899
  Viera v cirkvi v úradnych dokumentoch jej magistéria (J. Neuner, H. Ross)
  a tak podobně