Ekumenická spoločnosť

pre štúdium siekt

a nových náboženských hnutí


working Toto je miesto je v rekonštrukcii


* Profil spoločnosti

* Časopis Rozmer


Profil spoločnosti

Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt (ESPŠS) bola oficiálne založená ako nezávislé kresťansky orientované občianske združenie v júni 1995. Jej cieľom je odborná analýza a osvetová a edičná činnosť zameraná na objektívne a pravdivé informovanie verejnosti o učení a často deštruktívnom pôsobení rozličných náboženských skupín. Keďže sa považujeme za demokratickú pluralitnú spoločnosť, preto ani zámerom ESPŠS nie je represívna činnosť smerujúca k zakázaniu jednotlivých siekt a nových nábožensko–psychologických kultov.

Naliehavosť realizácie svojich zámerov vidí ESPŠS najmä v tom, aby v spoločnosti vytvárala reálny obraz o učení, psychologických metódach náboru, ale i o skutočných cieľoch takých elitných skupín, ktoré sa mnohokrát vyhlasujú za jediný “boží” nástroj na záchranu ľudstva. Z týchto dôvodov chce spolupracovať s domácimi i zahraničnými odborníkmi a organizáciami, ako aj s kresťanskými cirkvami združenými v Ekumenickej rade cirkví v SR. Členom ESPŠS sa môže stať každý, kto sa stotožní s jej poslaním a komu záleží na tom, aby dôstojnosť človeka, spočívajúca v jeho slobodnom konaní, nebola pre jeho nevedomosť psychickou manipuláciou zneužitá a potupená.

Ekumenická rada cirkví v SR

Ekumenická rada cirkví v SR (ERC) bola oficiálne ustanovená v marci 1993. Spolu s Ekumenickou radou cirkví v ČR je rovnoprávnym následníkom Ekumenickej rady cirkví v ČSFR, ktorá po rozdelení spoločného štátu ukončila svoju činnosť. ERC je združením kresťanských cirkví pôsobiacich na území Slovenskej republiky a je dôležitým nástrojom na presadzovanie ich poslania v dnešnom svete. Svojou činnosťou chce v praxi uskutočňovať myšlienky kresťanskej vzájomnosti a spolupatričnosti. Jej primárnou úlohou je úsilie o koordináciu aktivít členských cirkví vo vzťahu k štátu a k medzinárodným cirkevným inštitúciám. ERC spolupracuje so svetovými kresťanskými a spoločenskými organizáciami ako je Svetová rada cirkví, Konferencia európskych cirkví, Európska ekumenická komisia pre cirkev a spoločnosť a pod. Členskými cirkvami ERC sú: Evanjelická cirkev augsburského vyznania; Reformovaná kresťanská cirkev; Pravoslávna cirkev; Cirkev bratská; Bratská jednota baptistov; Evanjelická cirkev metodistická a Cirkev česko-slovenská husitská. Ako pozorovatelia sa na práci ERC podieľajú: Konferencia biskupov Slovenska; Cirkev apoštolská; Cirkev adventistov siedmeho dňa a Starokatolícka cirkev.


Časopis Rozmer

Obsah nultého čísla:

2 Staňme sa múdrymi v Kristovi! Biblické slovo Report Spravodajstvo zo sveta
3 Pravda sama nestačí Najčastejšie otázky pre S. Hassana
4 Pokušenia, ktoré sú v nás
5 Sekty - fenomén na prahu tretieho tisícročia (1)
7 New Age - sen zrodený z beznádeje?
10 Sekty v 2. storočí Míľniky dvoch tisícročí
11 Skrytá, ale pravá tvár siekt Rozhovor s MUDr. A. Rakúsom
13 Mohlo by sa to stať aj mne?
14 Je reinkarnácia skutočnosťou?
17 Verili kresťania v reinkarnáciu? Polemika
18 Cirkev Ježiša Krista svätých posledných dní - mormoni
21 O čom svedčia hviezdy, alebo "Lesk" a bieda astrológie
24 Homeopatia - veda alebo mýtus?
27 Recenzia
28 Súťaž + Anketa

Rozmer je možné objednať si na adrese: jpklevice@mail.pvt.sk


Posledný update: 25.04.1998

Editor: Dalibor Perašín, perasin@pdf.umb.sk

Keby si teraz zomrel a Boh sa Ťa opýta 'Prečo by si mal teraz prísť do neba?' Čo by si odpovedal? 'Moja obľúbená linka je www.kaplnka.sk'