Ladislav Zaborsky - Cyril a Metod

Chodte teda, ucte vsetky narody a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svateho...
Mt 28,19